AUTIZMUS

 

Autizmus je medicínskou diagnózou , ktorá postihuje hlavne centrálny nervový systém a jeho vývin . Táto diagnóza vzniká na neurobiologickom podklade , ktorého dôsledkom je, že dieťa dobre nerozumie tomu čo vidí, počuje a prežíva.

            Čo je autizmus? Kto je autista? Človek, ktorý nedokáže komunikovať tak ako ostatní, nehľadí do očí, žije vo vlastnom svete, do ktorého nechce nikoho vpustiť, má rád stereotypy a obľubuje všetko, čo má v sebe systém a poriadok, ktorému dokáže rozumieť . Duševný vývoj dieťaťa je narušený v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti , doprevádzajú ho špecifické vzorce správania. Autizmus je v podstate syndróm , ktorý sa diagnostikuje na základe prejavov správania.  Môže byť a často býva kombinovaný s inými poruchami psychického aj fyzického rázu( mentálna retardácia, zmyslové poruchy, geneticky podmienené vady....). Často sa pridružuje problematické správanie rozdielnej intenzity.  Diagnostika sa neopiera tak ako pri iných chorobách o konkrétne výsledky biochemických testov, ktoré by mohli jednoznačne potvrdiť alebo vylúčiť autizmus, spoliehame sa na psychologicko-psychiatrické diagnostické prístupy. Včasná diagnostika a zabezpečenie špeciálneho pedagogického prístupu zmierňuje dôsledky postihnutia. Aktuálne odhady ľudí postihnutých autizmom hovoria dokonca až o 1% populácie.

Autizmus je podľa súčasných klasifikačných systémov zaradený do skupiny pervazívnych vývinových porúch, t.j. že predstavujú najzávažnejšie  poruchy psychického vývinu v detstve, kvalitatívne odlišné od normálneho vývinu, súčasne postihujú niekoľko psychických funkcií, ich prejavy sú spravidla trvalé, aj keď ich stupeň postihnutia môže byť rôzny.

Medzi vývinové poruchy z kategórie pervazívnych vývinových porúch patria podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb 10.:

-          Detský autizmus

-          Atypický autizmus

-          Aspergerov syndróm

-          Iná dezintegračná porucha v detstve

-          Rettov syndróm

-          Iné pervazívne vývinové poruchy

-          Pervazívna vývinová porucha nešpecifikovaná

-          Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi

Každý človek je jedinečný , rovnaké poškodenie sa u dvoch ludí prejavuje rôzne a to nielen v závislosti od veku, telesných proporcií  a pohlavia, ale aj od jeho osobnostných charakteristík  a od vplyvou sociálneho prostredia v ktorom daný jedinec žije.

Autizmus  je životná  výzva pre všetkých, ktorým akýmkoľvek spôsobom vstúpil do života a žiada si nasadenie celej rodiny, pretože popasovať sa s ňou dá len vtedy, keď je vecou všetkých členov rodiny. Ak tí rodinní príslušníci , ktorým osud dožičil zdravia, dávajú viac lásky a energie tomu, kto to potrebuje v danej chvíli ešte viac ako oni, aby mohli prežiť čo najšťastnejší  a tým aj plnohodnotnejší život.

Pomoc a empatia  každého z nás je dôležitá pre šťastný a  zmysluplný  život  ľudí trpiacich autizmom. Túto šancu si naši autisti zaslúžia dostať.

(informácie použité v tomto texte sú z knihy AUTIZMUS Z POHĽADU NEUROPSYCHOBIOLÓGIE od Daniely Ostatníkovej)