KTO SME

 

Občianske združenie Nádej pre autistov je nepolitické, záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnými vývinovými poruchami osobnosti.

Občianske združenie Nádej pre autistov je samostatný právny subjekt registrovaný Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Občianske združenie Nádej pre autistov vzniklo v roku 2006, ako pokračovanie ročného grantového projektu - "Chodci ", ktorý sa okrem prevádzky herne a školenia dobrovoľníkov venovali aj organizácii prednášok a stretnutí rodičov detí s autizmom. Členmi združenia sú najmä rodičia, tiež však dobrovoľníci a vítaný je každý, kto prichádza do kontaktu s deťmi s pervazívnými vývinovými poruchami, medzi ktoré patrí autistické spektrum.

Cieľom združenia je - komunikácia s inými združeniami a organizáciami venujúcim sa autistom

                                    - presadzovať legislatívne zmeny a lobbing v prospech zlepšenia starostlivosti o osoby s autizmom

                                    - podpora rodín osôb s autizmom

                                    - podpora komplexnej, profesionálnej a systematickej starostlivosti o osoby s autizmom

                                    - podpora zaisťovania osobnej asistencie pre osoby s autizmom

                                    - vytvárať priestor pre alternatívne prístupy k ovplyvňovaniu autizmu

                                    - organizovanie spoločných akcií pre naše deti.

 Podporujeme výmenu informácií a každú iniciatívu týkajúcu sa liečby autizmu, ako aj domácej a mimoústavnej starostlivosti o tieto deti. Radi by sme založili centrum s komplexnou starostlivosťou zahŕňajúcou poradenstvo pre rodiny, lekársku starostlivosť i dennú starostlivosť o deti. Keďže je to úžasná ambícia vzdialená našim momentálnym možnostiam, pokúsime sa predovšetkým niečo začať, aby v budúcnosti bolo čo rozvíjať.

Štatutárni zástupcovia združenia :

predseda

 Ing.Iveta Petíková

 

podpredseda

Ing. Ingrid Ondášová

 

tajomník

MUDr. Dominika Novotná

 

kontrolná rada

Ing.Oľga Suváková

Eva Rinkovská

 

                     

                                      

        Našou hlavnou činnosťou je pomáhať rodinám s autistickým členom

 

                                             „Pomoc a empatia každého z nás je dôležitá

                                                        pre šťastný a zmysluplný život ľudí trpiacich autizmom.“

 

Deti postihnuté autizmom trávia veľa času v domácom prostredí, nakoľko im ich handicap bráni zúčastňovať sa rôznych športových aktivít so svojimi zdravými rovesníkmi. Špecifiká ich diagnózy si vyžadujú individuálny prístup ku každému jedincovi. Deti (a aj ich rodinní príslušníci) sú kvôli svojmu handicapu vylúčené do značnej miery zo spoločenského života.

 

Našim cieľom je organizovať pre tieto deti zaujímavé aktivity a tak zlepšovať ich psychickú a fyzickú kondíciu a postupne ich integrovať medzi zdravú populáciu s cieľom prispieť k akceptácií týchto handicapovaných detí našou spoločnosťou.


 

V roku 2016  sme zo získaných príspevkov 2% z dani za rok 2015 zorganizovali rodinný pobyt v Tatrách, podporili sme jednotlivé rodiny s autistickým členom pri terapiách, špeciálnych diétach, rehabilitačných a vyučovacích pomôckach, osobnej asistencii, pravidelne organizujeme tréning bowlingu, a ďalšie....


V roku 2017 plánujeme :

- organizovať voľnočasové aktivity - tréning bowlingu,  rôzne zaujímavé a podnetné výlety

-  zorganizovať víkendový pobyt rodičov s deťmi

- pomôcť rodinám podľa potreby pri terapiách, špeciálnych diétach a potrebných rehabilitačných a vyučovacích pomôckach a pri osobnej asistencii.


 

            Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní, ktoré by nám pomohli splniť naše plány a tým pomôcť deťom a rodinám s autizmom rozvíjať aj ich telesný vývin a vypĺňať zmysluplne voľný čas.

 

       

Obchodné meno a názov: Občianske združenie Nádej pre autistov

Sídlo: Michalovská 31, 040 11 Košice

Identifikačné číslo organizácie (IČO) : 35576910

Právna forma: občianske združenie

číslo účtu : 2625166077/1100     Tatra banka a.s.

IBAN : SK56 1100 0000 0026 2516 6077  alebo pre skopírovanie SK5611000000002625166077

 

 

                                                            Za každú pomoc Vám zo srdca Ďakujeme

 

2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

1. ZAMESTNANEC- používa Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane ( postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov )

2. FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie : a) Daňové priznanie fyzických osôb TYP A)

                                                                                        b)Daňové priznanie fyzických osôb TYP B)   ( postup krokov pre fyzické osoby)

3. PRÁVNICKÁ OSOBA - Daňové priznanie právnických osôb  ( postup krokov pre právnické osoby )

4. POTVRDENIE na poukázanie 3% z dane o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckych aktivít.  www.rozhodni.sk