Stanovy

 1. Všeobecné ustanovenia
  1. Občianske združenie Nádej pre autistov (ďalej len „združenie“) je nepolitické, záujmové združenie rodičov a priateľov osôb s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami osobnosti.
  2. Sídlom združenia je: Michalovská 31, 040 11 Košice
  3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
  4. Cieľ činnosti združenia:
   • komunikácia s inými združeniami a organizáciami venujúcich sa autistom
   • presadzovanie legislatívnych zmien a lobbing v prospech zlepšenia starostlivosti o osoby s autizmom
   • podpora rodín osôb s autizmom
   • podpora komplexnej, profesionálnej a systematickej starostlivosti o osoby s autizmom
   • podpora zaisťovania osobnej asistencie pre osoby s autizmom
   • podpora vzdelávacích programov pre vzdelávanie odborníkov
  5. Spôsoby uskutočňovania cieľov:
   • vyvíjanie informačnej a osvetovej činnosti v súlade s cieľmi činnosti združenia
   • vyvíjanie poradenskej činnosti pre rodiny osôb s autizmom
   • organizovanie kultúrnych, spoločenských a iných akcií a poskytovanie príležitostí pre vzájomné stretávanie sa rodín osôb s autizmom a výmenu informácií
   • publikačná činnosť
   • uskutočňovanie ďalšej hospodárskej činnosti v súlade s cieľmi združenia
 2. Členstvo v združení
  1. Členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorej členstvo schváli predsedníctvo združenia.
  2. Združenie príjme a zapíše do zoznamu členov združenia fyzické osoby, ktoré spĺňajú predpoklady uvedené v čl. II/1. na základe písomnej prihlášky.
  3. Členstvo ktoréhokoľvek člena v združení zaniká:
   • ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
   • ak bol člen združenia pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho obmedzenosť na právne úkony bola obmedzená
   • ak bol člen združenia právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
   • ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení
   • slobodným vystúpením zo združenia
  4. Členstvo ktoréhokoľvek člena môže byť zrušené rozhodnutím valného zhromaždenia združenia z akéhokoľvek dôvodu, ktorý znemožňuje ďalšiu účasť člena v združení. Členstvo ktoréhokoľvek člena môže byť zrušené rozhodnutím valného zhromaždenia združenia z dôvodu, že člen združenia porušil povinnosť uvedenú v Stanovách združenia , vo Vnútornom poriadku združenia alebo v rozhodnutí orgánov združenia, prípadne z dôvodu, že člen združenia marí činnosť združenia, bezdôvodne ohovára alebo šíri zlé meno členov združenia či združenia samotného alebo koná za účelom obohacovania sa. Rozhodnutie valného zhromaždenia je konečné.
  5. Každý člen združenia je povinný rešpektovať Stanovy združenia, Vnútorný poriadok združenia a rozhodnutia združenia, ktoré sú schválené na stretnutiach združenia a sú uvedené v zápisniciach združenia alebo v dodatkoch ku Stanovám a ku Vnútornému poriadku združenia.
  6. Bod 4. a 5. platí od 24.06.2015 (Dodatok č.2 k stanovám združenia)
 3. Práva a povinnosti členov združenia
  1. Členovia združenia sú pri výkone činnosti v združení povinní:
   • dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činností realizovaných v združení
   • dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia
  2. Členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.
 4. Orgány združenia
  1. Orgánmi združenia sú:
   • valné zhromaždenia členov združenia (ďalej len „valné zhromaždenie“)
   • predsedníctvo
   • dozorná rada
  2. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú ním volené.
  3. Volebné obdobie orgánov združenia je dvojročné.
  4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.
 5. Valné zhromaždenie členov združenia
  1. Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva predsedníctvo združenia spravidla dvakrát ročne, minimálne však raz za rok. Ak o to požiada polovica členov združenia, predsedníctvo združenia je povinné zvolať valné zhromaždenie členov združenia do štyroch týždňov.
  2. Na platnosť rozhodnutia na valnom zhromaždení je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
  3. Valné zhromaždenie združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
   • schvaľuje stanovy a ich zmeny
   • volí a odvoláva členov predsedníctva a ostatných orgánov združenia a určuje ich počty
   • schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok
   • môže rušiť alebo meniť rozhodnutia predsedníctva združenia
   • schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia
   • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí
 6. Predsedníctvo
  1. Predsedníctvo združenia má minimálne troch a maximálne osem členov a riadi činnosť združenia medzi dvoma valnými zhromaždeniami združenia.
  2. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas väčšiny členov predsedníctva. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu združenia. Rozhodnutia predsedníctva budú členom združenia oznámené spôsobom, ktorý sa dohodne na prvom valnom zhromaždení združenia.
  3. Predsedníctvo:
   • zvoláva valné zhromaždenie členov združenia
   • vedie zoznam členov združenia
   • spravuje majetok združenia
   • informuje členov o činnosti združenia
   • chráni a presadzuje záujmy členov združenia
   • vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nepatrí iným orgánom združenia
  4. Predsedníctvo združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov štatutárnych zástupcov: predsedu, podpredsedu a tajomníka. Títo zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Riadia činnosť združenia v čase medzi zasadnutiami predsedníctva. Predseda, podpredseda a tajomník konajú samostatne.
 7. Dozorná rada
  1. Dozorná rada má spravidla od jedného do troch členov, ktorých volí valné zhromaždenie členov združenia.
  2. Dozorná rada:
   • kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia členov združenia a činnosť predsedníctva združenia. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia.
   • Dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia.
   • Kontroluje hospodárenie združenia.
   • Volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť dozornej rady.
   • Je oprávnená požiadať predsedníctvo o zvolanie valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia. Ak predsedníctvo nezvolá valné zhromaždenie združenia do štyroch týždňov odo dňa doručenia písomnej žiadosti dozornej rady predsedovi združenia, dozorná rada zvolá valné zhromaždenie členov združenia do štyroch týždňov od uplynutia lehoty pre zvolanie valného zhromaždenia predsedníctvom.
 8. Organizačné zložky
  1. Združenie je oprávnené zriadiť organizačnú zložku, v ktorej mene bude konať vedúci organizačnej zložky. Organizačná zložka musí vo svojom názve obsahovať názov občianskeho združenia s uvedením, že ide o organizačnú zložku.
  2. O zriadení organizačnej zložky, ako aj o menovaní vedúceho organizačnej zložky, rozhoduje predsedníctvo združenia.
 9. Hospodárenie združenia
  1. Majetok združenia tvoria:
   • dobrovoľné členské príspevky
   • dotácie štátnej správy a samosprávy
   • dary sponzorov
   • hmotný majetok združenia
   • prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
   • prostriedky získané z grantov a finančnej podpory
   • príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia
  2. Za hospodárenie združenia a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá predsedníctvo združenia.
 10. Zánik združenia
  1. Združenie zaniká:
   • dobrovoľným rozpustením združenia alebo zlúčením s iným občianskym združením, o ktorom rozhoduje valné zhromaždenie členov združenia
   • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení
  2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený predsedníctvom združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia.
 11. Záverečné ustanovenia
  1. Podrobnosti o organizácií združenia upravuje vnútorný poriadok združenia.
  2. Podrobnosti o voľbách upraví volebný poriadok.
 12. Prechodné ustanovenia
  1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Takisto sú povinní:
   • oznámiť verejnosti vznik a ciele združenia
   • zvolať valné zhromaždenie členov združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia
  2. Členovia prípravného výboru sa do konania valného zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvého predsedníctva. Ich funkčné obdobie končí dňom konania valného zhromaždenia členov združenia.

V Košiciach 23. februára 2006